De bodemtypecorrectie bij niet-vluchtige stoffen is conform besluit van het Platform Verontreinigde bodem afgeschaft. Dit betekent dat bij invoer van grenswaarden in de kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse hiermee rekening moet worden gehouden. Bij invoer zal de gebruiker van de kennismodule hierop worden geattendeerd.
Omdat in het werkveld tools zullen moeten worden aangepast geldt hiervoor een overgangstermijn tot 1 januari 2023. Dat wil zeggen dat binnen reeds lopende uitvoeringsprojecten nog kan worden gewerkt op basis van vastgestelde veiligheidsklassen die zijn afgeleid op basis van gecorrigeerde meetwaarden. Voor uitvoeringsprojecten waarbij na 1 januari 2023 veiligheidsklassen worden afgeleid en vastgesteld dient gebruik te worden gemaakt van gemeten analyseresultaten en niet langer van gecorrigeerde meetwaarden.

Bron: CROW400