Algemene voorwaarden opleidingen

Met betrekking tot opleidingen

Art. I Definities 

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een opleiding is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.
 3. Opleiding: opleiding, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 5. In-company opleiding: opleiding met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 6. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Art. II Toepasselijkheid 

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ACVO, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel III lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel IV lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Art. III Inschrijving en bevestiging open opleiding 

 1. Inschrijving voor de door ACVO te verzorgen open opleidingen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail of website.
 2. ACVO bevestigt de inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk of per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Art. IV Overeenkomst ter zake in-company opleiding 

 1. Ter zake een in-company opleiding vraagt de opdrachtgever een offerte aan bij ACVO.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in-company opleiding komt tot stand door acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ACVO is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Art. V Prijzen van open opleiding 

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de actuele prijzen van de opleiding.
 2. Bij aanmelding voor een opleiding middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de actuele prijzen zoals deze zijn vermeld in de interne prijslijst van ACVO, ongeacht of de opdrachtgever deze heeft ingezien.
 4. In de prijzen van de opleiding zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW, de BTW wordt apart vermeld op de factuur.

Art. VI Prijzen van in-company opleiding 

 1. De prijs van de opleiding die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde prijs van de opleiding zijn de kosten voor het materiaal voor de opleiding inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW, de BTW wordt apart vermelde op de factuur.

Art. VII Betaling 

 1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel III of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel IV zendt ACVO een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ACVO of door middel van storting op een door ACVO aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele maand.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ACVO voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de prijs van de opleiding door ACVO is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de opleiding plus eventueel bijkomende kosten.

Art. VIII Annulering open opleiding/in-company opleiding door de opdrachtgever 

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open opleiding is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste dag van de opleiding.
 2. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan de opleiding door de opdrachtgever reeds is voldaan, ontvangt hij bij annulering dit bedrag terug minus  € 25,00 (exclusief BTW) aan administratiekosten. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één (1) week voor de eerste dag van de opleiding zal 50% van het verschuldigde bedrag van de opleiding als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste dag van de opleiding is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst van de opleiding na aanvang van de opleiding is niet mogelijk.

Art. IX Verhindering van de deelnemer 

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij ACVO. Aan deze vervanging zijn voor de opdrachtgever geen extra kosten verbonden.

Art. X Annulering door ACVO 

 1. ACVO behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste dag van de opleiding. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ACVO zal het door de opdrachtgever betaalde bedrag van de opleiding restitueren. Indien mogelijk biedt ACVO de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het bedrag van de opleiding niet gerestitueerd.

Art. XI Aansprakelijkheid 

 1. ACVO is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ACVO of de annulering van de opleidingsovereenkomst door ACVO tenzij aan ACVO opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ACVO op enig moment ondanks het bepaalde in lid I wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Art, XII Intellectueel eigendom 

 1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de opleiding worden door ACVO voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACVO is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Art. XIII Vervanging docent of trainer
ACVO is ten alle tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Art. XIV Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingsovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ACVO. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Art. XV Toepasselijk recht 

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ACVO en overeenkomsten tussen ACVO en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.