BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 is opgezet voor aannemers in de uitvoering van (water)bodemsanering. De richtlijn staat voor het maken van goede afspraken, het borgen van risico’s in het werkproces en aantoonbaar naleven van de gemaakte afspraken. In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem.
De BRL SKIB 7000 heeft als uitgangspunt, dat de aannemer medeverantwoordelijk is voor informatie, organisatie en controle bij de uitvoering van de sanering. In de richtlijn en de daarbij behorende protocollen worden een aantal minimumeisen gesteld waaraan de aannemer moet voldoen.

Bij deze BRL behoren 4 protocollen:

  • SIKB-protocol 7001: sanering landbodem met conventionele methoden.
  • SIKB-protocol 7002: sanering landbodem met in-situ methoden.
  • SIKB-protocol 7003: ingrepen in de waterbodem en waterbodemsanering.
  • SIKB-protocol 7004: tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS (Besluit Uniforme Saneringen).

ACVO kan u helpen met het behalen van de BRL SIKB 7000 op ieder niveau. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het opstellen van documenten, vaststellen van verbeteringen, het voeren van de BRL SIKB 7000 administratie en begeleiding naar de certificering. Maar ook na de certificering blijven wij organisaties ondersteunen met de BRL SIKB 7000 verantwoording en de audits. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan of neem contact met ons op.